Leveringsvoorwaarden van Scanwinkel.nl 

1. Algemeen

Bij gebruik maken van de diensten van Scanwinkel.nl gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor alle opdrachten bij Scanwinkel.nl.

2. Prijzen en offertes

De op de website en in offertes genoemde prijzen worden zo actueel mogelijk gehouden. Bij onjuist genoemde prijzen zal Scanwinkel.nl er zoveel mogelijk aan doen u tijdig op de hoogte te brengen. Desbetreffende diensten zullen dan tegen gereduceerd tarief worden verricht in overleg met de klant.Scanwinkel.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in offertes genoemde prijzen zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Prijzen op de website en in de offertes worden inclusief 19,0% BTW vermeld.

3. Privacy

Tijdens het aanvragen van een offerte via de website worden een aantal gegevens opgeslagen. Hieronder vallen de naam, adres, plaats, en telefoonnummer het E-mail adres. Deze gegevens worden alleen voor eigen gebruik opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt.

4. Aanlevering, verwerking en retournering van materiaal 

Materiaal kan persoonlijk of via de post afgeleverd worden. Het retourneren van het verwerkte materiaal kan eveneens via ophalen of versturen per (pakket)post. Retourneren van materiaal d.m.v. post gaat uitsluitend aangetekend met handtekening retour, tenzij anders overeengekomen.

Verzendkosten zijn voor opdrachtgever mits anders overeengekomen. Op verzoek kan de opdracht in twee delen verzonden worden: Als eerste het gedigitaliseerde materiaal en vervolgens bij gebleken ontvangst de originelen. Een digitale kopie wordt voor ten minste 4 weken na afleveren bewaard.

5. Betaling

Betaling van de geleverde materialen geschiedt contant bij afhalen of door overboeken bij afleveren. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Scanwinkel.nl bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Scanwinkel.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Scanwinkel.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

6. Levertermijn

Scanwinkel.nl spreekt met u een leveringstermijn af. Het uitlopen van deze levertermijn zal ook voor het verstrijken van de genoemde levertijd aan de klant gemeld worden. Overschrijding kan nooit lijden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Scanwinkel.nl. Scanwinkel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Scanwinkel.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scanwinkel.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

7. Klachtafhandeling

Bij klachten en gebleken gebreken binnen 1 maand na aflevering wordt er in overleg met de klant bepaald of er kosteloos een nieuwe verwerking plaatsvindt of terugstorten van het betaalde bedrag. Bij melding van gebreken na 1 maand wordt er afhankelijk van de ernst van de gebrek, in overleg met de klant bepaald welke actie ondernomen moet worden en of er kosten aan verbonden zijn.

8. Aansprakelijkheid

Hoewel Scanwinkel.nl zeer zorgvuldig met het aangeleverde materiaal omgaat, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoekraken of beschadigen van materiaal tijdens verzending, diefstal of brand. Het aanleveren van het materiaal geschiedt dus op risico van opdrachtgever. Indien Scanwinkel.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Scanwinkel.nl  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Scanwinkel.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Scanwinkel.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scanwinkel.nl beperkt tot het onbelichte beeld dragers (negatieven/ dia, etc.), doch maximaal tot tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Scanwinkel.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Scanwinkel.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scanwinkel.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Scanwinkel.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Scanwinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scanwinkel.nl.

9.  Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Scanwinkel.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Scanwinkel.nl toerekenbaar is. Indien Scanwinkel.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Scanwinkel.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al dat te doen wat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Scanwinkel.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Scanwinkel.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

10.  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Scanwinkel.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. U dient zelf voor een back-up van wat op digitale dragers geleverd is, te zorgen. Dragers (cd/dvd) vallen niet onder garantie en een back-up wordt maximaal 2 maanden bewaard. In het geval van falen van de drager (cd/dvd) wordt alleen overgegaan tot het vervangen van deze drager. Het digitaliseren van materiaal valt hier buiten.

11.  Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Scanwinkel.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Scanwinkel.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

12.  Wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Scanwinkel.nl. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scanwinkel.nl, Middelburg 26-07-2012.